Mass Supply Service Co.,Ltd.

การให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทฯ อาทิ การให้คำปรึกษาและการจัดการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯนำมาผสมผสานกันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเข้ากันกับความต้องการที่หลากหลาย ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การบริการเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริิโภคแต่ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัย และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิและประสิทธิผลของพนักงานที่ปฎิบัติงานในจุดต่างๆให้เกิดผลการปฎิบัติงานและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พัก (Hotel and Resort) : อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักเป็นอุตสาหกรรมหลักประกอบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหรรมหลักที่มีความสำคัญต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศ MSS ให้บริการที่ครบวงจรอาทิ การให้บริการปรึกษา การประเมินสถานที่ประกอบการ การคัดสรรสินค้าที่เหมาะสม การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักทั่วประเทศบริการของ MSS ครอบคลุมถึง จุดบริการต่างๆในโรงแรมเช่น ห้องพักแขก พื้นที่ทั่วไป ล๊อบบี้ ห้องออกกำลังกาย สปา ห้องอาหารและห้องครัว งานซักและทำความสะอาดผ้า งานซ่อมบำรุงและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร้านอาหารและภัตตาคาร (Restaurant & Food Services) : MSS ทำให้คุณมั่นใจได้ว่ากิจการของคุณได้รับการดูแลที่ดีที่สุดในทุกๆจุดในสถานประกอบการของท่านอาทิ จุดรับวัตถุดิบหรืออาหารสด ครัว อุปกรณ์ประกอบอาหาร สถานที่จัดเก็บอาหาร ส่วนบริการลูกค้า หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของกิจการของท่านและที่สำคัญก็คือความพึงพอใสูงสุดของลูกค้าของท่าน ไม่ว่าร้านเล็กหรือใหญ่ มีจำนวนสาขามากหรือน้อย MSS ได้นำแนวคิดการจัดการอาหารปลอดภัยและการจัดการครัวขนาดใหญ่ตามมาตรฐานค้าปลีกและโรงแรม มาปรับใช้เพื่อให้บริการแก่ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
โรงงานอุตสาหกรรม (Manufacturing) : ความต้องการในการทำความสะอาดที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่งาน ข้อกำหนดต่างในการผลิต กฎ ระเบียบ และกฎหมาย หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ HACCP GMP ISO เป็นส่วนผสมสำคัญที่เอื้อต่อความสำเร็จในธุรกิจภาคการผลิต ด้วยสินค้าที่หลากหลายให้ผู้จัดการการผลิตเลือกใช้ตามความเหมาะสมอาทิ พื้นทั่วไป พื้นในพื้นที่ผลิต โรงอาหารพนักงาน ห้องน้ำ เครื่องจักรในการผลิต ส่วนการผลิต คลังสินค้า อุปกรณ์การผลิต ฯลฯ นอกจากนั้น MSS ยังสามารถออกแบบและจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิกลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือ น้ำเสียอีกด้วย
หน่วยงานราชการและสถาบันศึกษา (Government & Education) : ด้วยลักษณะทางกายภาพและลักษณะการให้บริการของส่วนงานราชการหรือสถาบันการศึกษาที่มีคนใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละช่วงเวลา ทำให้มีความต้องการในการชำระล้างในจุดต่างๆในปริมาณมาก ความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี การจัดการโรงเรือนและสิ่งแวดล้อม ความรวดเร็วในการให้บริการและที่สำคัญการป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อาทิ เชื้อโรคต่างๆ การปนเปื้อนจากภาชนะปรุงและบรรจุอาหาร สุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ปฎิบัติงานในการประกอบอาหารและส่วนชำระล้าง จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ MSS เล็งเห็น MSS สามารถปรับการให้บริการที่เหมาะกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานและที่สำคัญเหมาะสมกับงบประมาณของของท่านเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
หน่วยงานราชการและสถาบันศึกษา (Government & Education) : กลิ่นเน่าเสียที่เกิดจากการหมักย่อยจากการผลิตหรือจากการบำบัดของเสียต่างๆ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ำเสียที่ผ่านจากระบบบำบัดที่หย่อนประสิทธิภาพ เป็นปัญหาหลักที่สร้างผลกระทบกับระบบนิเวศน์และชุมชนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน มลภาวะทางกลิ่นและอากาศยังสามรถทำลายสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอีกด้วย MSS ได้พัฒนาระบบการจัดการกับมลภาวะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูสภาวะแวดล้อมชุมชนได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในเวลาอันรวดเร็ว ท่านสามารถติดต่อฝ่ายขายของบริษัทเพื่อนัดตรวจประเมินสภาพกิจการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้บริษัทยังสามารถทำการสาธิตประสิทธิภาพของระบบบำบัดกลิ่นและน้ำเสียได้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

 

 
You are here: Home Service Service การบริการให้คำปรึกษา