Mass Supply Service Co.,Ltd.


มีห้องปฏิบัติการเคมี ที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ เทคโนโลยีสูงทันสมัย โดยนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญ ด้วยความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรานั้น มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี ซึ่งเรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยนำระบบคุณภาพมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ยิ่งขึ้นไป 

งานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

1.การตรวจวัตถุดิบในการผลิต

  1.1 กายภาพ

  1.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง

  1.3 ความหนาแน่น

  1.4 ความหนืด

  1.5 วิเคราะห์ปริมาณ สารเคมีบางตัว

2.การตรวจสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

  2.1 กายภาพ 

  2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง

  2.3 ความหนาแน่น

  2.4 ความหนืด

งานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.การทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์

3.การทดสอบหาปริมาณ Solid ในผลิตภัณฑ์

4.การทดสอบ การคงสภาพของผลิตภัณฑ์

5.การเตรียมสารละลายมาตรฐาน

6.การทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์

 
You are here: Home Laboratory