Mass Supply Service Co.,Ltd.

คุณรู้ไหม เราทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับสารพิษทั้งนั้นแม้มันอาจยังไม่กระทบต่อเราโดยตรง อย่างไรก็ตามการได้รับสารพิษทีละน้อยอย่างต่อเนื่องก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ได้ ร่างกายเรานั้นเปราะบางมากไม่มีทางรู้ได้จนกระทั่งสารพิษออกฤทธิ์กับเรา หรือคนที่เรารักแล้วยิ่งกว่านั้น สารพิษยังทำลายสิ่งแวดล้อมและก่อมลพิษ ทุกขั้นตอนตั้งแต่ การผลิต จนถึงการทำลาย


แมสฯ ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า เราทุกคนสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด และปลอดภัยได้เราจึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดในราคาประหยัดเพื่อคุณ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย กลุ่มผลิตภัณฑ์บำบัดร่างกายกับผิวพรรณ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในห้องพัก จนถึง ระบบปรับสมดุลกลิ่นในภาคอุตสาหกรรม


แมสฯ เรามุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงราคาประหยัดเราร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข่าวสาร เรายังได้จัดสัมมนาเชิงอนุรักษ์ให้กับหลายองค์กรฯ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเราและลูกหลานต่อไป

 
You are here: Home