Mass Supply Service Co.,Ltd.

Service


ทางเรามีการตรวจประเมิน Audit & Swab Test การตรวจประเมินด้านสุขอนามัยในการผลิตอาหาร โดยเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่รับสินค้าเพื่อมาผลิต กระบวนการเตรียมอาหาร กระบวนการจัดเก็บ  กระบวนการจำหน่ายอาหารให้อาหารที่จะนำไปบริโภคมี ความปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ และสุ่มตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร

Read more...
 


การให้บริการแบบครบวงจรของบริษัทฯ อาทิ การให้คำปรึกษาและการจัดการอาหารปลอดภัย (Food Safety) จึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯนำมาผสมผสานกันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสมและเข้ากันกับความต้องการที่หลากหลาย ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การบริการเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริิโภคแต่ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัย และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิและประสิทธิผลของพนักงานที่ปฎิบัติงานในจุดต่างๆให้เกิดผลการปฎิบัติงานและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

Read more...
 


การ Set ระบบ Food Hygiene ให้กับลูกค้า ทางเรามีบริการตั้งอุปกรณ์ ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกและแม่นยำในการใช้งาน

Read more...
 


ทางบริษัท แมส ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด มีบริการฝึกอบรมให้ความรู้และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน และใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพ

Read more...
 
You are here: Home Service